หน้าแรก

✨ การประชุมแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานควบคุมความปลอดภัย (MOE Safety Center)✨

✨ กิจกรรมด้านวิชาการในโครงการยกทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น✨

✨ การประชุมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ✨

✨ “พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 2/2565 ประจำวันที่ 12 มกราคม 2565”✨

✨ ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน ✨

✨ การประชุมกลุ่มย่อยเกี่ยวกับการดำเนินงานตามยุทศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ✨

✨ การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Cloud Meeting)✨

✨ การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 22/2565✨

การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ตระหนักถึงความสําคัญของการปลูกจิตสํานึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมกําหนดมาตรการ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของ บุคลากรในสังกัดเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนําไปสู่ การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จึงประกาศงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) โดยสามารถแสดง ความปรารถนาดีต่อกันด้วยวิธีการใช้บัตรอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ หรือการทําจิตอาสาแทนการให้ ของขวัญ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ข่าวประชาสัมพันธ์

•วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 •เวลา 13.00 น. •นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มอบหมาย นายอรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานควบคุมความปลอดภัย (MOE Safety Center) พร้อมด้วย นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายจิระศักดิ์ สุระขันตี นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราขการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ (Google Meet) ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

📌วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 •เวลา 08.00 น. •นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานเปิดกิจกรรมด้านวิชาการในโครงการยกทักษะโค้ดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น พร้อมด้วย คณะผู้อำนวยการโรงเรียน นำโดย นายบุญทวี สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล ซึ่งรูปแบบการอบรมเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมด้วยblocky@rcloino เพื่อควบคุมไมโคณคอนโทรเลอร์ Arduino Uno R3 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 130 คน โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

📍วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 •เวลา 09.00 น. •นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ พร้อมด้วย นายสุระศักดิ์ เพียสุระ นายฐิตินันท์ นันทะศรี นายอรรถกร ชัยมูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ นายสันติชัย พรหมอารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ นางสการะ จีนะสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายสุรชัย โพธิ์คำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นางหวานใจ เวียงยิ่ง ศึกษานิเทศก์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา และโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษากับโรงเรียนเครือข่าย และวางแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมวิมานทิพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

📌วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 •เวลา 08.00 น. •นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มอบหมาย นายอรรถกร ชัยมูล นายสุระศักดิ์ เพียสุระ นายฐิตินันท์ นันทะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุม “พุธเช้าข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 2/2565 ประจำวันที่ 12 มกราคม 2565” เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษาและรับมอบนโยบายของ สพฐ. นำสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมหินสามวาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

มาร์ช สพป.บึงกาฬ