ประกาศโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565