ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธรประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รร.บ้านนาคำแคน