ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565