ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำฝาเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รร.บ้านนาคำแคน