ประกาศ การจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปี 2565

ประกาศ การจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปี 2565 ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน