ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)