การรับบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน