ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป1ชสร้างเมื่อ พ.ศ.2505 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)