ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างสร้างอื่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)