ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 4ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)