ประกาศโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคารจ้างก่อสร้างแบบหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ (ไม่มีพื้น คสล.) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)