การดำเนินการจัดการสอบแข่งขันพนักงานราชการ

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565

นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มอบหมาย ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นประธานในการดำเนินการจัดการสอบแข่งขันพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พร้อมคณะทำงาน นำโดย นายธนัฐพงษ์ วงษ์ชำนาญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางกรรณิกา บุญผ่องศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางศิริลักษณ์ กางทอง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางสการะ จีนะสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะดำเนินการจัดการสอบแข่งขันฯ โดยสถานที่สอบแข่งขัน ใช้สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ จำนวน 6 ห้อง