ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์แบบ 201/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รร .บ้านโคกบริการสันกำแพง