รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ