คู่มือจัดตั้งงบ 2567 สำหรับโรงเรียน

คู่มือจัดตั้งงบ 2567 สำหรับโรงเรียน

1.-บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้ง-น.16-23
2.-แบบฟอร์มคำขอจัดตั้ง-ค่าครุภัณฑ์-2567 สำหรับโรงเรียน
3.-ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน-สิ่งก่อสร้าง-ปี-2567-น.74-98
4.-ตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
5.-แบบฟอร์มคำขอตั้ง-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียน
6.-แบบขอค่าขนส่งวัสดุ-น.121-122
7.-ตัวอย่าง-รายละเอียดการซ่อมแซมอาคารทั่วไป-น.123-125
8.-แบบยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย-น.140-141
9.-ตารางการคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวม-น.161-172
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ-ปี-2567-งบลงทุน
แบบมาตรฐานเพื่อของบประมาณปี2566 ประกอบการทำคู่มือฯปี2566
โปรแกรมจัดทำ แบบ ปร 456 สำหรับจัดตั้งงบ 2567
ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง สำหรับจัดทำคู่มือปีงบประมาณปี 2566
ลิงค์ดาวน์โหลดคู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี พ
หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี 2566

ดาวโหลดรวมทุกไฟล์