แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporat Onl

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporat Onl