แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Onl