ประกาศโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกี่ฬาสมัครเล่นและดารา

เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566