ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหมู

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)