การขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ของโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ ของโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา2