ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ปีงบประมาณ พ.ศ.2564