แบบฟอร์มและเเนวปฏิบัติการรื้อถอนและจำหน่ายอาคารเรียนรหรือสิ่งปลูกสร้างวัสดุรื้อถอน ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอื่นที่ได้จากที่ราชพัสดุ