เอกสารการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา Learning Loss

เล่ม ๑
คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss)
pdf https://drive.google.com/file/d/1_daq0szxyBgb0qYPNuAnvNHzGdeTrjgo/view

เล่ม ๒
แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย พยัญชนะและสระ
pdf https://drive.google.com/file/d/1UC7ixunMlOYYeF4nHel5Y_4jAOSKR16Y/view

เล่ม ๓
แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำผันวรรณยุกต์
pdf https://drive.google.com/file/d/1GllL5uz2pRGSKR6WKPUc0XMxk9nZJmfw/view

เล่ม ๔
แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูป
pdf https://drive.google.com/file/d/1GAe9UTD4TBdvFR0KvyNT7G8xhQkLJFUZ/view

เล่ม ๕
แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา
pdf https://drive.google.com/file/d/13mbzdIySjbvsTLvNtxY7YHhnImlLEQB8/view

เล่ม ๖
แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
pdf https://drive.google.com/file/d/1HRQ-1YxZ5O8JszxSv9PMDeb3lEvq18eE/view?usp=drivesdk

เล่ม ๗
แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำควบกล้ำ
pdf https://drive.google.com/file/d/1PagufCELfKMIN3_46j7tPUrFBCvyOTCR/view

เล่ม ๘
แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีอักษรนำ
pdf https://drive.google.com/file/d/1RuCQv33Y-ZnoJY0olC6_OMbXquqEWKys/view

เล่ม ๙
แนวทางและแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย คำที่มีตัวการันต์
pdf https://drive.google.com/file/d/1u8_FXfyd4lrKMXV6WVngzT8L31zxU5cW/view