ประกาศสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566