สพป.บึงกาฬ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความสามารถและทักษะ ตามระดับคุณภาพของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)