รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)