ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564