ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดซื้อคุรุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone