หัวข้อ “เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1ครุภัณฑ์การเกษตรและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์-1

1งานไฟฟ้า 2564

1งานโลหะ 2564

1โต๊ะเก้าอี้นักเรียน-ก่อนประถม-ประถม-มัธยม-

1ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 2564

1อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะระดับก่อนประถม

1อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะ-ระดับประภม 2564

1อุปกรณ์ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับปรถม

1อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับ-มัธยม

ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

ครุภัณฑ์ห้องสมุด หน้า122-132 (2564)

มอก.โต๊ะเก้าอี้

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 2564

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา