ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางจินตนา บัวนาค

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสการะ จีนะสุทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสการะ จีนะสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทร.0895099627

นางกรรณิการ์ บุญผ่องศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางกรรณิการ์ บุญผ่องศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร.0862350877

นายสถาพร วงษ์ชำนาญ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นายสถาพร วงษ์ชำนาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร.0610965544

นายเสนอ รัมพณีนิล

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายเสนอ รัมพณีนิล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร.0804619453

นายสันติชัย พรหมอารักษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสันติชัย พรหมอารักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร.0891044756

นางชนิดา ศรีสุข

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


นางชนิดา ศรีสุข
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร.0810528179

นายสุรชัย โพธิ์คำ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายสุรชัย โพธิ์คำ
ศึกษานิเทศก์ชำนวญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร.0864505409

นางศิริลักษณ์ กางทอง

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นางศิริลักษณ์ กางทอง
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร.0895708962

นางอธินี ธรรมจิตร

ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี


นางอธินี ธรรมจิตร
ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
โทร.0633246551

ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์
1นางจินตนา บัวนาคผอ.กลุ่มอำนวยการ0885714511
2นายสันติชัย พรหมอารักษ์ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0891044756
3นายเสนอ รัมพณีนิลผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0804619453
4นางกรรณิการ์ บุญผ่องศรีผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์0862350877
5นางสการะ จีนะสุทธิ์ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน0895099627
6นายสถาพร วงษ์ชำนาญผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล0610965544
7นางชนิดา ศรีสุขผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0810528179
8นางศิริลักษณ์ กางทองผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน0895708962
9นางอธินี ธรรมจิตรผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี0633246551
10นายสุรชัย โพธิ์คำผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร0864505409