ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางรำไพ ทองกาสี

นางรำไพ ทองกาสี

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางรำไพ ทองกาสี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสการะ จีนะสุทธิ์

นางสการะ จีนะสุทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสการะ จีนะสุทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางกรรณิการ์ บุญผ่องศรี

นางกรรณิการ์ บุญผ่องศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางกรรณิการ์ บุญผ่องศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นายธนัฐพงษ์ วงษ์ชำนาญ

นายธนัฐพงษ์ วงษ์ชำนาญ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นายธนัฐพงษ์ วงษ์ชำนาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเสนอ รัมพณีนิล

นายเสนอ รัมพณีนิล

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายเสนอ รัมพณีนิล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายสันติชัย พรหมอารักษ์

นายสันติชัย พรหมอารักษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสันติชัย พรหมอารักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางนงลักษณ์ โพธิ์คำ

นางนงลักษณ์ โพธิ์คำ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางนงลักษณ์ โพธิ์คำ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายสุรชัย โพธิ์คำ

นายสุรชัย โพธิ์คำ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายสุรชัย โพธิ์คำ
ศึกษานิเทศก์ชำนวญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางศิริลักษณ์ กางทอง

นางศิริลักษณ์ กางทอง

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นางศิริลักษณ์ กางทอง
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์
1นางรำไพ ทองกาสีผอ.กลุ่มอำนวยการ0833789292
2นายสันติชัย พรหมอารักษ์ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0891044756
3นายเสนอ รัมพณีนิลผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0804619453
4นางกรรณิการ์ บุญผ่องศรีผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์0862350877
5นางสการะ จีนะสุทธิ์ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน0895099627
6นายธนัฐพงษ์ วงษ์ชำนาญผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล0610965544
7นางนงลักษณ์ โพธิ์คำผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0834086188
8นางศิริลักษณ์ กางทองผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน0895708962
9ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี
10นายสุรชัย โพธิ์คำผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร0864505409