โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ซึ่งแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็น 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้
             1. กลุ่มอำนวยการ
             2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
             3. กลุ่มนโยบายและแผน
             4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
             5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
             6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
             7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
             8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
             9. กลุ่มกฎหมายและคดี
             10. หน่วยตรวจสอบภายใน