กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560


พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553


พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551


พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546


พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562


พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562


พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3)


พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545


พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545


พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546


พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547


พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 4)


พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

Loading...