กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560


พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547


พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 4)


พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)


พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546


พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546


พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3)


พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545


Loading...