กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 4)

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3)

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

Loading...