ผู้บริหารองค์กร

นายประเสริฐ วรสาร

นายประเสริฐ วรสาร

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
นายประเสริฐ วรสาร

นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

 
นายสุระศักดิ์ เพียสุระ

นายสุระศักดิ์ เพียสุระ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

นายสุระศักดิ์ เพียสุระ

นายสุระศักดิ์ เพียสุระ

นายฐิตินันท์ นันทะศรี

นายฐิตินันท์ นันทะศรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

นายฐิตินันท์ นันทะศรี
นายสุระศักดิ์ เพียสุระ

นายอรรถกร ชัยมูล

นายอรรถกร ชัยมูล

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

นายอรรถกร ชัยมูล

นายอรรถกร ชัยมูล

ชื่อ-สกุลตำแหน่งe-mailโทรศัพท์
นายประเสริฐ วรสารผอ.สพป.บึงกาฬworasan.9325@gmail.com0936591569
นายสุระศักดิ์ เพียสุระรอง ผอ.สพป.บึงกาฬpeasura99@hotmail.com0898618226
นายฐิตินันท์ นันทะศรีรอง ผอ.สพป.บึงกาฬtitinan2514@gmail.com0615492509
นายอรรถกร ชัยมูลรอง ผอ.สพป.บึงกาฬpororka@gmail.com0846044715