ผู้บริหารองค์กร

นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ภูมิลำเนา : 69 ซอยร่วมพัฒนา ถนนกลางเมือง ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

โทรศัพท์ : 09-4829-9539

e-mail: piyapong.chon2@gmail.com

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2530  ระดับปริญญาตรี วุฒิ ค.บ.(ครุศาสตรบัณฑิต) เอกอุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยครูสกลนคร

พ.ศ.2542  วุฒิ  กศ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

ประวัติการรับราชการ

เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2530

พ.ศ.2530   อาจารย์ 1 รร.ยูงทองวิทยา อ.สุวรรณคูหา จ.อุดรธานี

พ.ศ.2534   นักวิชาการศึกษา อ.ปลาปาก และ อ.เมือง จ.นครพนม

พ.ศ.2544   ศึกษาธิการอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย

พ.ศ.2547   ผู้ตรวจราชการประจำสพท.หนองคาย เขต 2

พ.ศ.2550    รองผอ.สพท.นครพนม เขต 1

พ.ศ.2553    รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1

พ.ศ.2561    รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1

พ.ศ.2564    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน)

ประวัติการศึกษาดูงานต่างประเทศ

1. ประเทศเกาหลีใต้

2. ประเทศเวียดนาม

3. ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายอรรถกร ชัยมูล

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

นายอรรถกร ชัยมูล

นายอรรถกร ชัยมูล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
อีเมล์ : pororka@gmail.com
โทร.0846044715

นายรุ่งอรุณ ป้องกัน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ


นายรุ่งอรุณ ป้องกัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแระถมศึกษาบึงกาฬ
อีเมล์ : sumborn@gmail.vom
โทร. 0840535161

 

นายวัฒนา ภูด่านวัว

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ


นายวัฒนา ภูด่านวัว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
อีเมล์ : wattanamc@gmail.com
โทร.0807468908

ชื่อ-สกุลตำแหน่งe-mailโทรศัพท์
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ผอ.สพป.บึงกาฬpiyapong.chon2@gmail.com0948299539
นายอรรถกร ชัยมูลรอง ผอ.สพป.บึงกาฬpororka@gmail.com0846044715
นายรุ่งอรุณ ป้องกันรอง ผอ.สพป.บึงกาฬsumborn@gmail.com0840535161
นายวัฒนา ภูด่านวัวรอง ผอ.สพป.บึงกาฬwatanamc@gmail.com0807468908