ผู้บริหารองค์กร

นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ภูมิลำเนา : 69 ซอยร่วมพัฒนา ถนนกลางเมือง ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ : 09-4829-9539 e-mail: piyapong.chon2@gmail.com ประวัติการศึกษา พ.ศ.2530  ระดับปริญญาตรี วุฒิ ค.บ.(ครุศาสตรบัณฑิต) เอกอุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยครูสกลนคร พ.ศ.2542  วุฒิ  กศ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่  16 ธันวาคม 2530 พ.ศ.2530   อาจารย์ 1 รร.ยูงทองวิทยา อ.สุวรรณคูหา จ.อุดรธานี พ.ศ.2534   นักวิชาการศึกษา อ.ปลาปาก และ อ.เมือง จ.นครพนม พ.ศ.2544   ศึกษาธิการอำเภอรัตนวาปี จ.หนองคาย พ.ศ.2547   ผู้ตรวจราชการประจำสพท.หนองคาย เขต 2 พ.ศ.2550    รองผอ.สพท.นครพนม เขต 1 พ.ศ.2553    รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พ.ศ.2561    รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 พ.ศ.2564    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน) ประวัติการศึกษาดูงานต่างประเทศ 1. ประเทศเกาหลีใต้ 2. ประเทศเวียดนาม 3. ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลา

นายอรรถกร ชัยมูล

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

นายอรรถกร ชัยมูล

นายอรรถกร ชัยมูล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
อีเมล์ : pororka@gmail.com
โทร.0846044715

นายรุ่งอรุณ ป้องกัน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ


นายรุ่งอรุณ ป้องกัน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแระถมศึกษาบึงกาฬ
อีเมล์ : sumborn@gmail.vom
โทร. 0840535161

 

นายวัฒนา ภูด่านวัว

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ


นายวัฒนา ภูด่านวัว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
อีเมล์ : wattanamc@gmail.com
โทร.0807468908

ชื่อ-สกุลตำแหน่งe-mailโทรศัพท์
นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ผอ.สพป.บึงกาฬpiyapong.chon2@gmail.com0948299539
นายอรรถกร ชัยมูลรอง ผอ.สพป.บึงกาฬpororka@gmail.com0846044715
นายรุ่งอรุณ ป้องกันรอง ผอ.สพป.บึงกาฬsumborn@gmail.com0840535161
นายวัฒนา ภูด่านวัวรอง ผอ.สพป.บึงกาฬwatanamc@gmail.com0807468908